คลังคำ: คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่

Main Article Content

กันยรัตน์ สมิตะพินทุ

บทคัดย่อ

คลังคำเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ในแง่คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่ ซึ่งใช้ประกอบการค้นคว้านอกเหนือจากพจนานุกรมได้ มีลักษณะเป็นหนังสือที่รวบรวมและเรียงคำตามความหมาย จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า นอกจากจะค้นหาความหมายเฉพาะคำได้แล้ว ยังอาจศึกษาความหมายของคำในชุดเดียวกันเพิ่มเติม ทำให้ผู็ใข้ทราบความหมายและเลือกใช้คำเพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและปริบทที่ต้องการได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
สมิตะพินทุก. (1). คลังคำ: คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่. วรรณวิทัศน์, 2, 167-173. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.16
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

กุสุมา รักษมณี. "คลังคำสำหรับใคร," สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ๓๙:๑ (๗-๑๓ มิถุนายน, ๒๕๓๕), ๔๐.

นฤมล ปราชญ์โยธิน, ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และเปรมิน จินดาวิมลเลิศ. ธิซอรัสกับระบบสารสนเทศ. กรุงเทพ:ฯ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๓๖.

นววรรณ พันธุเมธา. คลังคำ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, ๒๕๔๔.

นววรรณ พันธุเมธา. คลังคำ หมวด ข. กรุงเทพฯ: สมาคมศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๓๖.