การเปลี่ยนแปลงระบบการเขียนในสมัยรัตนโกสินทร์

Main Article Content

พรทิพย์ เฉิดฉินนภา

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงระบบการเขียนในสมัยรัตนโกสินทร์มี ๓ ครั้ง คือ สมัยรัชกาลที่ ๔ พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรอริยกะขึ้นเพื่อใช้เขียนภาษาบาลีแทนอักษรขอม ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์สระรูปแบบใหม่เพื่อให้ศึกษาภาษาไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น และสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงครามได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงระบบการเขียนใหม่ในราชกิจจานุเบกษาและสมัยปัจจุบันผู้ใช้ภาษาไทยทางอินเตอร์เน็ตมีวิธีการเขียนคำไทยที่แตกต่างไปจากระบการเขียนคำตามที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๒๕

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
เฉิดฉินนภาพ. (1). การเปลี่ยนแปลงระบบการเขียนในสมัยรัตนโกสินทร์. วรรณวิทัศน์, 3, 5-30. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2003.1
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

กำธร สถิรกุล. ลายสือไทย ๗๐๐ ปี. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๗.

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ฯ. ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๑. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑.

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ฯ. ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยาภาค ๑. พระนคร: สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๐.

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. "อักษรอริยกะ: พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านอักขรวิทยา." ใน ทอถักอักขรา. นครปฐม: ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑. หน้า ๔๒-๖๗.

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. "พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการประดิษฐ์อักษรด้วยคอมพิวเตอร์." ใน ภาษาและวรรณกรรมไม่เคยตาย. นครปฐม ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖. หน้า ๑๙๗-๒๒๓.

ชัชวดี ศรลัมพ์. "การใช้ภาษาไทยในห้องสนทนา." ใน วารสารศิลปศาสตร์ ๑ (มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๔๔), ๗๗-๙๒.

นิตยา กาญจนวรรณ. "รูปการเขียนกับปัญหาการอ่าน." ใน วารสารราชบัณฑิตยสถาน ๒๖ (มิถุนายน-กรกฎาคม, ๒๕๔๔), ๓๖-๕๑.

มัลลิกา มัสอูดี. เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วยที่ ๘-๑๕. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ: บริษัทประชุมช่างจำกัด, ๒๕๔๓.

มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ. พระบรมราชาธิบาบพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัววิธีใหม่สำหรับใช้สระและเขียนหนังสือไทย. พระนคร: ไทยเขษม, ๒๔๗๓.

ราตรี ธันวารชร. การศึกษาคำในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑.

เรืองเดช ปันเขื่อนขัตย์. ภาษาศาสตร์ภาษไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.

อภิวรรณ เชื้อไทย. "อักขรวิธีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น." วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖.

อิงอร สุพันธ์ุวณิช. วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗.

Most read articles by the same author(s)