ความน่าสนใจในพระราชนิพนธ์บทละคร เรื่อง เงาะป่า

Main Article Content

สุปาณี พัดทอง

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นความน่าสนใจในพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่า ผลจากการศึกษาพบว่าบทละครเรื่องเงาะป่าเป็นวรรณคดีไทยเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่นำเรื่องราวของชาวเงาะป่ามาแต่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าด้วยการผสมผสานระหว่างจินตนาการกับความจริงผูกเป็นเรื่องรักสามเส้าที่ตราตรึงใจผู้อ่าน สะท้อนวิถีชีวิต สัังคม และวัฒนธรรมของชาวเงาะ ความน่าสนใจในบทละครเรื่องเงาะป่ามีอยู่ในโครงเรื่อง กลวิธีการดำเนินเรื่อง การใช้ฉันทลักษณ์อย่างเหมาะสมและหลากหลาย มีความละเมียดละไมในการเลือกสรรถ้อยคำและโวหาร กระบวนพรรณนาที่ง่ายและงาม ประสานขนบนิยมในวรรณคดีไทยกับการสร้างสรรค์ใหม่ การสร้างตัวละครแบบสมจริงและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเสนอแนวคิดสำคัญเรื่องความรักอันเป็นสากล การให้ข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตที่นำไปใช้ได้จริง ความน่าสนใจของบทละครเรื่องเงาะป่า ทำให้พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ทรงคุณค่า ได้รับความนิยม และตราตรึงใจผู้อ่านได้ตลอดมา สะท้อนให้ผู้อ่านประจักษ์ชัดในพระปรีชาสามารถด้านความเป็นกวีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Article Details

How to Cite
พัดทอ ส. (2016). ความน่าสนใจในพระราชนิพนธ์บทละคร เรื่อง เงาะป่า. วรรณวิทัศน์, 3, 31–50. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2003.2
บท
บทความประจำฉบับ

References

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. เงาะป่า. พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๒.

นพมาศ ศิริกายะ (เรียบเรียง). ประพันธศิลป์ของอริสโตเติล The Poetics of Aristotle. ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕.