เสียงภาษาไทยกำลังจะเปลี่ยนไป

Main Article Content

ปองจิต อ่อนเผ่า

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงการออกเสียงภาษาไทยปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงและผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐานในลักษณะต่างๆ ทั้งเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เพื่อให้ผู้ใช้ภาษาทุกคนช่วยกันระมัดระวังและเอาใจใส่ออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจน เพราะการเปลี่ยนแปลงและผิดเพี้ยนดังกล่าวมีผลกระทบต่อภาษาอย่างมาก โดยเฉพาะผลกระทบที่เป็นความเสียหาย

Article Details

How to Cite
อ่อนเผ่ ป. (2016). เสียงภาษาไทยกำลังจะเปลี่ยนไป. วรรณวิทัศน์, 3, 74–83. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2003.4
บท
บทความประจำฉบับ

References

นิตยา กาญจนะวรรณ. ปัญหาการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๑.

ปรีชา ช้างขวัญยืน. วิพากษ์การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.

ภาวาส บุนนาค. "ภาษาไทยของเรา," วารสารภาษาและหนังสือฉบับพิเศษ, ๒๖ (เมษายน ๒๕๓๗-มีนาคม, ๒๕๓๘). ๑๕-๑๗.

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. ภาษาในสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.

อุปกิตศิลปสาร, พระยา. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. ๒๕๔๑.