ฉันท์ชุดแก้วสยามของ น.ม.ส.: ประดิษฐการเชิงทดลอง

Main Article Content

โชษิตา มณีใส

บทคัดย่อ

ฉันท์ชุดแก้วสยามหมายถึงฉันท์ ๓ ชนิดที่พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณทรงประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่ สยามรัตนฉันท์ สยามวิเชียรฉันท์ และสยามมณีฉันท์ ฉันท์ชุดนี้เป็นประดิษฐการที่สำคัญน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของฉันท์ที่นำมาใช้จากฉันท์อินเดียในคัมภีร์วุตโตทัยมาเป็นฉันท์อังกฤษ ซึ่งในการนี้ต้องอาศัยอัจฉริยภาพของกวีในการพิจารณาปรับเงื่อนไขปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมสอดคล้อง จนมีลักษณะเป็นฉันท์ไทยที่ยอมรับได้ ด้วยแนวความคิดที่ว่าร้อยกรองไทยต้องมีสัมผัสแบบต่างๆ เพื่อแสวงหาแผนสัมผัสที่เหมาะสม แล้วจึงสรุปผลการทดลองในที่สุด นับได้ว่าเป็นการแสดงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ให้เห็นตลอดสายเป็นรายแรก และประดิษฐการแห่งฉันท์ชุดแก้วสยามนี้เป็นแบบอย่างให้เกิดประดิษฐการทางรูปแบบแห่งฉันท์ขึ้นอย่างหลากหลายในเวลาต่อมา

Article Details

How to Cite
มณีใส โ. (2016). ฉันท์ชุดแก้วสยามของ น.ม.ส.: ประดิษฐการเชิงทดลอง. วรรณวิทัศน์, 3, 94–106. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2003.6
บท
บทความประจำฉบับ

References

ชุมนุมตำรากลอน ฉบับหอสมุดวชิรญาณ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๑๙.

เปลื้อง ณ นคร. "ถนนการประพันธ์." โลกหนังสือ ๓ (มีนาคม ๒๕๒๓), หน้า ๔.

พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๕.

พัทยาลงกรณ, พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่น. พระนิพนธ์บางเรื่องแลปาฐกถา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๐๗.

ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา. วรรณวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔.

สุภาพร มากแจ้ง. กวีนิพนธ์ไทย เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖.