ขนบในบทสงคราม

Main Article Content

ม.ล.คำยวง วราสิทธิชัย

บทคัดย่อ

บทสงครามสร้างขึ้นอย่างมีแบบแผน มีการสืบทอดเป็นขนบทั้งด้านการลำดับเรื่อง เนื้อหา และแนวคิด เพื่อปลูกฝังให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกว่าสงครามเป็นการกระทำที่ถูกต้องและชอบธรรม แม้ว่าขนบในบทสงครามจะมุ่งสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการทำสงครามในเชิงอุดมคติ แต่ในความเป็นจริงแล้วผลจากการสงครามคือความสูญเสีย การพลัดพราก และไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ปรารถนา ดังนั้นขนบในบทสงครามกับความเป็นจริงที่ปรากฏจึงเป็นความคิดที่สวนทางกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
วราสิทธิชัยม. (1). ขนบในบทสงคราม. วรรณวิทัศน์, 3, 107-133. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2003.7
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

ชิต บุรทัต. สามัคคีเภทคำฉันท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๒๑.

ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. ลิลิตตะเลงพ่าย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๐.

พิไชยสงครามไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ปรัดเล, [ม.ป.ป.].

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ. ดาหลัง. เล่ม ๑-๒. พิมพ์ครั้งที่ ๓. พระนคร: แพร่พิทยา, ๒๔๑๔.

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ. รามเกียรติ์. เล่ม ๑-๔. พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๗.

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ. บทละครเรื่องอุณรุท. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๖.

พุทธเลิศหน้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ. บทละครเรื่องอิเหนา. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, ๒๕๔๓.

มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. "ธรรมาธรรมะสงคราม," วรรณสารวิจักษณ์. เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๐, หน้า ๑๘๖-๒๒๐.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: บริษัทอักษรเจริญทัศน์ (อจท.) จำกัด, ๒๕๓๙.

ศิลปากร, กรม. บทละครนอกเรื่องคาวีและสังข์ศิลป์ชัย. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางจำปา วัฒนศิริโรจน์. พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘.

ศิลปากร, กรม. เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๓.

ศิลปากร, กรม. อนิรุทธคำฉันท์พร้อมด้วยบันทึกสอบทานและหมายเหตุ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๒.

สิทธิ ศรีสยาม. นิราศหนองคายวรรณคดีที่ถูกสั่งเผา ผนวกนิราศหนองคาย หลวงพัฒนพงศ์ภักดี. กรุงเทพฯ: พี่น้องแสงธรรม. ๒๕๑๘.

สุนทรโวหาร [ภู่], พระ. พระอภัยมณี. เล่ม ๑-๒. พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๖.

เสาวณิต จุลวงศ์. "โลกของรามเกียรติ์," วารสารศิลปศาสตร์ ๑:๑ (มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๔๔), ๖๑-๗๖.

อิศรานุภาพ [อ้น], พระยา. พระสุธนคำฉันท์. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๑๖.

อิศรานุภาพ [อ้น], พระยา. อุเทนคำฉันท์. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๐๔.