ลิลิตพระฦา วรรณกรรมที่ดัดแปลงจากลิลิตพระลอ

Main Article Content

วรางคณา ศรีกำเหนิด

บทคัดย่อ

เรื่องลิลิตพระฦานี้เป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมเก่าเรื่องลิลิตพระลอ แต่ผู้แต่งปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องหลายตอนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้แต่งที่ต้องการให้จบเรื่องอย่างมีความสุข แม้ว่ารายละเอียดต่างๆ ในเรื่องจะเปลี่ยนแปลงไป แต่เรื่องลิลิตพระฦา ก็ยังคงรักษาแนวคิดเรื่องบุญทำกรรมแต่งไว้ เพียงแต่พระฦาดูจะเป็นพระเอกที่โชคดีกว่าเพราะพระฦามิได้ปล่อยชีวิตไปตามวิถีแห่งกรรมดังเช่นพระลอ แต่รู้จักวิธีคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาทำให้พระฦาประสบความสุขได้อย่างไม่มีในลิลิตพระลอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ศรีกำเหนิดว. (1). ลิลิตพระฦา วรรณกรรมที่ดัดแปลงจากลิลิตพระลอ. วรรณวิทัศน์, 3, 152-178. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2003.9
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

โคลงเรื่องรามเกียรติ์ จารึกอยู่ที่เสาพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม. พระนคร: แพร่พิทยา, ๒๕๐๘.

ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. อ่านลิลิตพระลอ: ฉบับวิเคราะห์และถอดความ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔.

ดวงมน จิตร์จำนง. หลังม่านวรรณศิลป์. กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ. ๒๕๒๘.

นิตยา กาญจนะวรรณ. วรรณกรรมอยุธยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๑๕.

พิเชต [มหากลัด], พระราชครู. ลิลิตพระฦา. พิมพ์ครั้งที่สี่. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายช่วย แสงสุชาติ ณ เมรุวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๓. องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๓.

พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ. บทละครเรื่องอิเหนา. กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, ๒๕๑๐.

รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ. มิใช่เป็นเพียง "นางเอก". กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, ๒๕๔๔.

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, ๒๕๔๔.

วิภา กงกะนันทร์. พระเอกในวรรณกรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: บริษัทสำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, ๒๕๔๐.

ศิลปากร, กรม. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. วรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๐.

สุนทรภู่. พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ เล่ม ๑. พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๖.

Most read articles by the same author(s)