ทัศนะด้านการศึกษาในบทละครร้อยแก้วของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

Main Article Content

รจเรข รุจนเวช

บทคัดย่อ

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการศึกษาของไทย ท่านได้แต่งบทละครร้อยแก้วที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา แสดงทัศนะของท่านเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การจัดการศึกษาประชาบาล การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศ การให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายการศึกษาภาคบังคับ การเสนอปัญหาการจัดการศึกษาที่ต้องได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าได้ด้วยความร่วมมือจากประชาชน ข้าราชการ และการสนับสนุนจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสนอแนะวิธีการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก การเสนอสารเป็นบทละครที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานี้ นอกจากจะเสริมความรู้และพัฒนาสติปัญญาผู้อ่านแล้ว ยังสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินในฐานะที่เป็นบทละครเพื่อการแสดงอีกด้วย

Article Details

How to Cite
รุจนเวช ร. (2016). ทัศนะด้านการศึกษาในบทละครร้อยแก้วของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล. วรรณวิทัศน์, 3, 179–190. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2003.10
บท
บทความประจำฉบับ

References

กัญญรัตน์ เวชศาสตร์. "บูชาครู ท่าน ม.ล.ปิ่น มาลากุล...ปูชนียบุคคล." ใน ปิ่น มาลากุล อนุสรณ์รำลึกถึง. หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, ๒๕๒๙. หน้า ๑๖๔-๑๗๔.

กัญญรัตน์ เวชศาสตร์. "ฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กับงานด้านอักษรศาสตร์." ใน ปิ่น มาลากุล อนุสรณ์รำลึกถึง. หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, ๒๕๓๙. หน้า ๑๒๕-๑๓๕.

ฐาปะนีย์ นาครทรรพ. "วรรณกรรมของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล." ใน หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อนุสรณ์ ๗ รอบ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๐. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๓๐.

ปิ่น มาลากุล, ม.ล. บทละครพูดสิบเรื่อง. กรุงเทพฯ: ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, ๒๕๑๒.

ปิ่น มาลากุล, ม.ล. บทละครเรื่องสามเกลอ ทวาทศทาน หงส์ทอง. กรุงเทพฯ: ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, ๒๕๑๓.

ปิ่น มาลากุล, ม.ล. บทละครวิทยุศึกษาสิบเรื่อง. กรุงเทพฯ: ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, ๒๕๑๒.

พรรณงาม แย้มบุญเรือง. "การจำแนกประเภทผลงานวรรณกรรม ของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล." วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๔.

รจเรข รุจนเวช. "บทละครร้อยแก้วของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.