คำ วลี ประโยค

Main Article Content

นวพรรณ พันธุเมธา

บทคัดย่อ

นักไวยากรณ์ให้คำจำกัดความของคำ วลี และประโยคไม่ตรงกัน ความเข้าใจเกี่ยวกับคำ วลี ประโยค จึงอาจจะต่างกัน หน่วยในภาษาเดียวกัน นักไวยากรณ์บางคนอาจจะถือเป็นคำ แต่บางคนอาจจะถือเป็นวลี หรือประโยค และในบางกรณี แม้นักไวยากรณ์คนเดียวกันก็อาจตัดสินหน่วยในภาษาเดียวกันว่าเป็นคำ วลี หรือประโยคก็ได้ แล้วแต่หน่วยในภาษาหน่วยนั้นจะใช้อย่างไร ปัญหาที่่ว่าหน่วยในภาษาหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นคำ หรือวลี หรือประโยค เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ทั้งนี้เพราะแม้คำ วลี และประโยคจะเป็นหน่วยในภาษาต่างระดับกัน แต่ก็คล้ายคลึงกันทั้งด้านส่วนประกอบและหน้าที่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
พันธุเมธาน. (1). คำ วลี ประโยค. วรรณวิทัศน์, 3, 191-197. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2003.11
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา และอนุมานราชธน, พระยา. บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ประทานพระยาอนุมานราชธน. พระนคร: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๐๖. ๕ เล่ม.

นววรรณ พันธุเมธา. ไวยากรณ์ไทย. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, ๒๕๒๕.

วิจินตน์ ภาณุพงศ์. โครงสร้างภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์. กรุงเทพฯ: รามคำแหง, ๒๕๒๔.

อุปกิตศิลปสาร, พระยา. หลักภาษาไทย. พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๑.