อัฐคณะแห่งฉันท์

Main Article Content

โชษิตา มณีใส

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะทั้งแปดซึ่งมีความสำคัญในการแต่งฉันท์ อัฐคณะแห่งฉันท์กล่าวถึงลักษณะ ความเป็นมา ความสำคัญ และวิธีการจดจำคณะซึ่งมีการพัฒนาสืบเนื่องกันมาอย่างน่าสนใจ จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันที่วิธีการจำเหล่านั้นเสื่อมความสำคััญลงในการแต่งฉันท์ไทย เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ผังฉันทลักษณ์แทน คณะจึงคงเป็นแต่เพียงความรู้ประกอบการเรียนเรื่องฉันท์ในฐานะร้อยกรองชนิดหนึ่งของไทย อย่างไรก็ตามเรื่องของคณะยังคงมีความสำคัญในการแต่งฉันท์บาลีสันสกฤต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
มณีใสโ. (1). อัฐคณะแห่งฉันท์. วรรณวิทัศน์, 5, 5-17. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.1
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ