การแตกเรื่อง 2 ชั้น ในนิทานชุดสุวรรณสิรสา

Main Article Content

วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน

บทคัดย่อ

การแตกเรื่องของนิทานเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งในการแพร่กระจายของนิทาน นิทานบางเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างมากจะทำให้เกิดการแตกเรื่องเป็นนิทานเรื่องใหม่ๆ นิทานเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ จนมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างไปจากนิทานต้นแบบแต่ก็ยังคงรักษาโครงสร้างของนิทานต้นแบบไว้ กระบวนการแตกเรื่องที่เกิดขึ้นในนิทานชุดสุวรรณสิรสามีความน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะมีการแตกเรื่องถึง ๒ ชั้น คือ การแตกเรื่องจากเรื่องสุวรรณสังข์ไปเป็นเรื่องสุวรรณสิรสา แล้วก็เกิดการแตกเรื่องจากสุวรรณสิรสาไปเป็นเรื่องชมพูราชแตงเขียวอีกชั้นหนึ่ง ทั้งสุวรรณสังข์ สุวรรณสิรสาและชมพูราชแตงเขียวมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันจนทำให้เป็นนิทานคนละเรื่องแต่ที่จริงแล้วนิทานทั้ง ๓ เรื่องมีโครงสร้างเดียวกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ดิษฐป้าน ว. (2016). การแตกเรื่อง 2 ชั้น ในนิทานชุดสุวรรณสิรสา. วรรณวิทัศน์, 5, 40–67. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.3
บท
บทความประจำฉบับ