ศตวรรษชาตกาลนักเขียนสร้างสรรค์ของไทย

Main Article Content

วรรณี พุทธเจริญทอง

บทคัดย่อ

เนื่องในวาระครบรอบชาตกาลของนักประพันธ์ทั้ง ๔ ท่าน ซึ่งได้แก่ ม.จ. อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ ผู้ได้ฝากความจริงของชีวิตให้เป็นข้อคิดในวรรณกรรมแก่ผู้อ่าน ทั้งในเรื่องของครอบครัวและความรัก ดอกไม้สด ที่ได้รับการยกย่องในด้านความงดงามของภาษาและเนื้อหา แต่ละเรื่องจะแทรกหลักธรรมะและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้เป็นเครื่องเตือนใจและยกระดับความคิดของผู้อ่าน ศรีบูรพา ผู้เขียนงานวรรณกรรมเรียกร้องให้ชนชั้นกลางผู้มีการศึกษาได้เป็นปากเสียงของสังคมในการช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติที่ลำบากยากไร้ และกระตุ้นให้พวกเขาเหล่านั้นได้ตระหนักถึงพลังของตนเพื่อจะได้รวมกำลังกันเรียกร้องสังคมที่ดีกว่า และไม้ เมืองเดิม ผู้ผดุงภาษาและวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านเอาไว้เพื่อให้เป็นมรดกของคนไทยสืบไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
พุทธเจริญทองว. (1). ศตวรรษชาตกาลนักเขียนสร้างสรรค์ของไทย. วรรณวิทัศน์, 5, 68-88. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.4
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ