พุทธศาสนาในนวนิยายเรื่องกาเหว่าที่บางเพลง

Main Article Content

รจเรข รุจนเวช

บทคัดย่อ

พุทธศาสนาที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องกาเหว่าที่บางเพลงจำแนกได้ดังนี้คือ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนพิธี และบทบาทของพระสงฆ์ ในด้านของหลักธรรมที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้ มีด้วยกัน ๗ ข้อ คือ ทุกขอริยสัจ ไตรลักษณ์ ขันติธรรม กรรม ไตรสรณคมน์ เมตตา และสมาธิ หลักธรรมต่างๆ เหล่านี้มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ในเรื่องของพุทธศาสนพิธีนั้น การไหว้พระและกราบพระเป็นกิจของพุทธศาสนิกชนที่ควรปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสมณะในพระพุทธศาสนา และผู้ปฏิบัติก็จะได้รับความนิยมนับถือจากสังคม ส่วนการสวดมนตร์จะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดกุศลและมีจิตที่เป็นสมาธิ ในด้านบทบาทของพระสงฆ์นั้น ท่านมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำทางปัญญา และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชน นวนิยายเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม กล่าวคือช่วยแก้ปัญหาและลดความขัดแย้งในสังคม ควบคุมสังคมให้อยู่อย่างสันติสุข พุทธศาสนาที่ปรากฏในเรื่องนี้เป็นพุทธศาสนาระดับชาวบ้านที่เข้าใจง่าย ธรรมะต่างๆ ที่นำเสนอนั้นมีความทันสมัยและเป็นสากล สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
รุจนเวชร. (1). พุทธศาสนาในนวนิยายเรื่องกาเหว่าที่บางเพลง. วรรณวิทัศน์, 5, 117-146. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.6
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ