ครู: ผู้สอนภาษากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยียุคปัจจุบัน

Main Article Content

เจียรนัย ศิริสวัสดิ์

บทคัดย่อ

ครูผู้สอนภาษาไทยในปัจจุบันไม่อาจปฏิเสธความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันหลากหลาย รวดเร็ว จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคม โดยเฉพาะผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการดำรงชีวิต วิธีการคิด และความเชื่อ ในส่วนการเรียนการสอนหากครูผู้สอนภาษาเปิดใจกว้างที่จะยอมรับ และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กับผู้เรียนก็จะส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาบรรลุภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ศิริสวัสดิ์เ. (1). ครู: ผู้สอนภาษากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยียุคปัจจุบัน. วรรณวิทัศน์, 5, 186-214. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.9
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ