การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

Main Article Content

สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

บทคัดย่อ

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เรียน ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร บทเรียน เทคนิคและกลวิธีการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนต่างๆ บทความนี้มุ่งนำเสนอเทคนิคและกลวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวคิด ประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่รวบรวมจากองค์ความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญได้เขียนไว้ หรือจากที่ผู้เขียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ร่วมกันมา ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้ประสบความสำเร็จได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
วิทยศักดิ์พันธุ์ส. (1). การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. วรรณวิทัศน์, 5, 215-261. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.10
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ