มารู้จัก "SISU" วิทยาเขตซงเจียง (Songjing) กัน

Main Article Content

รังรอง เจียมวิจักษณ์

บทคัดย่อ

มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาแห่งนครเซี่งไฮ้ (SISU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์จากภาควิชาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ และประวัติศาสตร์จะต้องเดินทางไปสอนนักศึกษาจีนที่เรียนวิชาเอกภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่วิทยาเขตซงเจียง (อำเภอหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้) จึงมีลักษณะคล้ายการเดินทางจากท่าพระจันทร์ไปศูนย์รังสิต ทำให้สามารถเปรียบเทียบทั้งความเหมือนและความต่างด้านการเดินทาง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้ ดังนั้น หากมีการนำสิ่งดีๆ ของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาแห่งนครเซี่ยงไฮ้ วิทยาเขตซงเจียงมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ย่อมจะเกิดประโยชน์ได้อย่างดี

Article Details

How to Cite
เจียมวิจักษณ์ ร. (2016). มารู้จัก "SISU" วิทยาเขตซงเจียง (Songjing) กัน. วรรณวิทัศน์, 5, 262–273. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.11
บท
บทความประจำฉบับ