นิทานนิทัศน์ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Main Article Content

ธงชัย ดิษโส

บทคัดย่อ

นิทานนิทัศน์ (exemplum) ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความหมายรวมไปถึง เรื่องเล่า (Narrative) ในลักษณะต่างๆ ทั้งเรื่องราวเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น หรืออาจปรากฏในรูปของนิทาน ตำนาน ฯลฯ แต่ลักษณะสำคัญที่สุดของนิทานนิทัศน์อยู่ที่การมุ่งเน้นนำเสนอเรื่องเล่าที่มีคุณธรรมเป็นแก่นหลักของเรื่อง นอกจากนี้นิทานนิทัศน์ในพระราชดำรัสยังมีลักษณะเฉพาะทางด้านโครงสร้าง เนื้อหา และตัวละคร ที่เอื้อต่อผู้ฟังให้จับประเด็นสาระสำคัญคือ "คุณธรรม" ที่ทรงนำเสนอได้ง่ายขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและประเทศชาติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ดิษโสธ. (1). นิทานนิทัศน์ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. วรรณวิทัศน์, 6, 5-30. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.1
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ