มองวรรณกรรมพระราชพิธีในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ

Main Article Content

ม.ล.คำยวง วราสิทธิชัย

บทคัดย่อ

วรรณกรรมพระราชพิธีเป็นวรรณกรรมที่คนทั่วไปรับทราบเพียงว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกอบพระราชพิธี แต่ในปัจจุบันด้วยแนวความคิดและเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะและความสำคัญของพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้นำของชาติ ทำให้วรรณกรรมประเภทนี้มีนัยแห่งการสรรเสริญพระเกียรติ วรรณกรรมพระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบันจึงได้ทำหน้าที่เฉลิมเพระเกียรติอีกทางหนึ่งและอาจทำหน้าที่เป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติในบริบทสังคมสมัยใหม่แทนวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติที่เป็นหนังสือซึ่งเคยนิยมกันมาแต่เดิม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
วราสิทธิชัยม. (1). มองวรรณกรรมพระราชพิธีในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ. วรรณวิทัศน์, 6, 31-71. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.2
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

Most read articles by the same author(s)