เมืองนิมิตรของมาลัย ชูพินิจ

Main Article Content

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

บทคัดย่อ

เมืองนิมิตร เป็นผลงานร่วมสมัยที่ทรงคุณค่าและสร้างความประทับใจแก่คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์อันจัดเจนของมาลัย ชูพินิจที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อย่างลึกซึ้งทั้งด้านดีและด้านร้าย ถ่ายทอดแนวคิดที่เป็นอุดมการณ์อันเข้มข้นเกี่ยวกับการที่โลกต้องเผชิญหน้ากับสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้น ทำให้ผู้คนต้องเพรียกหาสันติภาพของโลก แต่สันติภาพและสันติสุขยังไม่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ตราบใดที่มนุษย์ยังมุ่งแสวงอำนาจโดยไม่ใยดีต่อความทุกข์ของผู้อื่น มาลับ ชูพินิจต้องการให้เมืองนิมิตร เมืองแห่งความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์กลายเป็นสังคมจริง เป็นสังคมโลก ที่มิใช่เพียงสังคมอุดมคติที่อยู่แต่เพียงในจินตนาการที่ไม่เคยเป็นจริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
สัจจพันธุ์ร. (1). เมืองนิมิตรของมาลัย ชูพินิจ. วรรณวิทัศน์, 6, 118-138. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.4
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ