ว่าด้วยรูปแบบร้อยแก้วกวีนิพนธ์ทางพุทธศาสนา

Main Article Content

นิตยา แก้วคัลณา

บทคัดย่อ

งานประพันธ์ประเภทร้อยแก้วกวีนิพนธ์โดยเฉพาะทางด้านพุทธศาสนามีความน่าสนใจในแง่ของโครงสร้างของการเล่าเรื่อง รูปแบบการอธิบายความที่เป็นระบบ การเล่าเรื่องที่มีวิธีการหลากหลาย และวิธีการนั้นๆ ยังสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย รวมถึงสารที่กวีต้องการนำเสนอแก่ผู้อ่าน นอกจากนี้ยังมีสุนทรียะทางภาษาที่สร้างความโดดเด่น และความงดงาม ทั้งการสร้างมโนภาพ การนำเสนอความคิด และอารมณ์ รูปแบบของร้อยแก้วกวีนิพนธ์ในวรรณคดีพุทธศาสนาจึงเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ผลงานของกวีให้มีความประณีตและเป็นระบบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แก้วคัลณา น. (2016). ว่าด้วยรูปแบบร้อยแก้วกวีนิพนธ์ทางพุทธศาสนา. วรรณวิทัศน์, 6, 139–160. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.5
บท
บทความประจำฉบับ

Most read articles by the same author(s)