ลักษณะสำคัญของภาษาไทยสมัยสุโขทัย

Main Article Content

พรทิพย์ เฉิดฉินนภา

บทคัดย่อ

จากการศึกษาภาษาไทยสมัยสุโขทัยจะเห็นได้ว่าลักษณะเด่นของภาษาไทยสมัยสุโขทัยนั้นนิยมใช้คำซ้อน โดยเฉพาะคำนาม ส่วนลักษณะเด่นของประโยคคือใช้ประโยคความเดียวและประโยคความรวมที่ไม่มีหน่วยเชื่อม โดยประโยคความรวมจะมีลักษณะเป็นประโยคที่มีคำกริยาหลายคำเรียงกัน นอกจากนี้ยังมีการใช้สำนวนเฉพาะสมัยและสำนวนเปรียบเทียบซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าธรรมชาติและพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อความเชื่อ ความคิด และวิถีชีวิตของชาวสุโขทัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
เฉิดฉินนภาพ. (1). ลักษณะสำคัญของภาษาไทยสมัยสุโขทัย. วรรณวิทัศน์, 6, 161-188. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.6
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

Most read articles by the same author(s)