การจำแนกหมวดคำในตำราหลักไวยากรณ์ไทย: หลากวิธีคิดหลายทฤษฎี

Main Article Content

น้ำเพชร จินเลิศ

บทคัดย่อ

ตำราหลักไวยากรณ์ของไทยมีผู้เขียนไว้หลายเล่ม แต่ละเล่มใช้ทฤษฎีไวยากรณ์แตกต่างกันในการวิเคราะห์ภาษาไทย ผู้เขียนได้เลือกศึกษาเปรียบเทียบตำราไวยากรณ์ไทยจำนวน ๔ เล่ม ได้แก่ หลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสาร โครงสร้างของภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์ ของศาสตราจารย์ ดร.วิจินตน์ ภาณุพงศ์ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ของศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตมสิกขดิตถ์ และไวยากรณ์ไทย ของรองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา โดยเน้นศึกษาเฉพาะเรื่องการจำแนกหมวดคำ ซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าแม้ว่าใช้ทฤษฎีไวยากรณ์แตกต่างกันในการจำแนกหมวดคำ แต่คำที่จัดเป็นคนละหมวดคำหรือหมวดคำย่อยของคำเหล่านั้นยังคงอยู่ในกลุ่มคำเดียวกันหรือกลุ่มคำที่มีความสัมพันธ์กัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
จินเลิศน. (1). การจำแนกหมวดคำในตำราหลักไวยากรณ์ไทย: หลากวิธีคิดหลายทฤษฎี. วรรณวิทัศน์, 6, 189-216. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.7
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ