ภาษาถิ่น: วิธีเรียนรู้และรักษา

Main Article Content

ราตรี ธันวารชร

บทคัดย่อ

ภาษาไทยถิ่นมีความสำคัญต่อการศึกษาภาษาไทยโดยส่วนรวม เนื่องจากภาษาไทยถิ่นเป็นภาษาที่รักษาวัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์ของภาษาในตระกูลไตไว้ การรักษาภาษาไทยถิ่นทำได้หลายวิธี วิธีแรกต้องศึกษาภาษาไทยถิ่นเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามและประสานกับภาษาวัฒนธรรมของส่วนรวม เพราะการศึกษาแยกภาษาจะทำให้เกิดความเสียหกาย ซึ่งทำได้โดยกำหนดให้มีการศึกษาภาษาไทยถิ่นแทรกอยู่ในหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และกำหนดให้เป็นวิชาบังคับและวิชาเลือกในระดับปริญญาตรี ส่วนวิธีที่สองคือส่งเสริมการศึกษาวิจัยภาษาไทยถิ่นในระดับปริญญาโททั้งในมหาวิทยาลัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วิธีสุดท้ายคือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสื่อบันเทิงควรมีบทบาทในการผลิตสื่อบันเทิงเป็นภาษาถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ภาษาไทยถิ่นต่างๆ ให้เป็นที่เข้าใจและเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการเรียนรู้และรักษาภาษาไทยถิ่นได้อย่างแนบเนียน จะเห็นได้ว่าขณะนี้ทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่ในการรักษาภาษาถิ่นอยู่แล้ว แต่สิ่งที่สำคัญคือทุกคนต้องภูมิใจและไม่ดูถูกภาษาถิ่นของจน จึงจะเป็นการช่วยรักษาภาษาของชาติไทยไว้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ธันวารชรร. (1). ภาษาถิ่น: วิธีเรียนรู้และรักษา. วรรณวิทัศน์, 6, 217-230. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.8
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ