ฉบับสอนสตรี: มุมมองเกี่ยวกับบทบาทและฐานะทางสังคมของสตรีเขมร

Main Article Content

เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข

บทคัดย่อ

ฉบับสอนสตรี "จบาบ่สรี" เป็นวรรณกรรมคำสอนสตรีของเขมรที่ทำหน้าที่เสนอภาพสตรีเขมรที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ใน "กรอบ" ที่ถูกกำหนดขึ้นตามบทบาท โดยเฉพาะสตรีในบทบาทภรรยาที่มีหน้าที่หลักในการปรนนิบัติรับใช้สามีให้มีความสุขทั้งใจและกาย สิ่งเหล่านี้ตอกย้ำให้เห็นว่าผู้หญิงในสังคมเขมรยังขาดความเป็นตัวของตัวเอง สตรีเขมรจึงมีสถานภาพต้อยต่ำกว่าบุรุษในทุกด้านสืบเนื่องจากความพยายามในการสร้าง และสืบทอดค่านิยมเกี่ยวกับสตรีในอุดมคติของเขมรที่จะต้องมีคุณสมบัติต้องตามลักษณะของ "สรีครบลขณ์" สตรีในสังคมเขมรจึงต้องเพียรพยายามดำรงตนอยู่ในกรอบที่ถูกกำหนดด้วยคุณลักษณะบางประการ เพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับจากคนในสังคมมิใช่ในฐานะสตรีซึ่งมีคุณค่าในตนเอง หากเป็นสตรีที่มีคุณค่าในฐานะเป็นผู้มีหน้าที่เอื้ออำนวยประโยขชน์แก่บุรุษ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
อยู่เจริญสุขเ. (1). ฉบับสอนสตรี: มุมมองเกี่ยวกับบทบาทและฐานะทางสังคมของสตรีเขมร. วรรณวิทัศน์, 6, 265-292. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.10
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

Most read articles by the same author(s)