วรรณกรรมเสี่ยงทาย "ศาสตรา": ภูมิปัญญาของชาวใต้

Main Article Content

วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน

บทคัดย่อ

วรรณกรรมศาสตราเป็นวรรณกรรมของภาคใจ้ที่ใช้เสี่ยงทายเพื่อพยากรณ์ชีวิต วรรณกรรมศาสตราแสดงให้เห็นภูมิปัญญาของชาวใต้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างสรรค์รูปแบบของศาสตราที่นำจิตรกรรม วรรณกรรม และการพยากรณ์มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว การประสานแนวคิดทางไสยศาสตร์กับพุทธศาสนา และการใช้จิตวิทยาในการสร้างความหวังกำลังใจ การเสี่ยงทายชะตาชีวิตด้วยวรรณกรรมศาสตรานอกจากจะช่วยตอบสนองความสงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับชีวิตแล้ว ยังมีบทบาทในด้านการเผยแพร่และอนุรักษ์วรรณกรรมด้วย "ศาสตรา" จึงเป็นผลิตผลจากภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวใต้ที่สั่งสมสืบทอดกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ดิษฐป้าน ว. (2016). วรรณกรรมเสี่ยงทาย "ศาสตรา": ภูมิปัญญาของชาวใต้. วรรณวิทัศน์, 7, 39–86. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2007.3
บท
บทความประจำฉบับ