"กษัตริย์ที่ดี" ศึกษาจากอรรถกถาชาดกและปัญญาสชาดก

Main Article Content

สุปาณี พัดทอง

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มุ่งวิเคราะห์ให้เห็นภาพกษัตริย์ที่ดีตามคติของชาวพุทธจากอรรถกถาชาดกและปัญญาสชาดกในด้านคุณธรรม ความเป็นผู้มีบุญ สอนธรรม และเป็นผู้ให้ ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุซึ่งเป็นธรรมของผู้ปกครองร่วมกับธรรมของความเป็นมนุษย์ อรรถกถาชาดกและปัญญาสชาดกมีกลวิธีการนำเสนอภาพของกษัตริย์ที่มีลักษณะร่วมกัน ช่วยเสริมสร้างเรื่องให้น่าสนใจและเน้นคุณลักษณะของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมได้อย่างเด่นชัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
พัดทองส. (1). "กษัตริย์ที่ดี" ศึกษาจากอรรถกถาชาดกและปัญญาสชาดก. วรรณวิทัศน์, 7, 87-126. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2007.4
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ