โลกทัศน์ในโคลงโลกนิติ

Main Article Content

เสาวณิต จุลวงศ์

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้ศึกษาโลกทัศน์ที่ปรากฏในโคลงโลกนิติฉบับพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร โดยมุ่งวิเคราะห์ทรรศนะเกี่่ยวกับคุณค่าที่สังคมยอมรับและยกย่อง ในด้านทรรศนะต่อปัจเจกบุคคล ทรรศนะต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทรรศนะในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของทรรศนะเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมที่แวดล้อม ตามทรรศนะของโคลงโลกนิติฉบับนี้ คุณค่าที่สังคมยอมรับและยกย่องมีทั้งลักษณะที่เป็นอุดมคติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักศาสนาพุทธและส่วนที่ขัดแย้งกับอุดมคตินั้น กล่าวได้ว่าโลกทัศน์ที่ปรากฎในโคลงโลกนิติฉบับพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร แสดงถึงการยอมรับความเป็นไปของโลกหรือสังคมมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งตรงข้ามกับแนวอุดมคติที่บทประพันธ์เสนอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
จุลวงศ์เ. (1). โลกทัศน์ในโคลงโลกนิติ. วรรณวิทัศน์, 7, 127-152. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2007.5
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

Most read articles by the same author(s)