ฉันท์ประดิษฐ์ใหม่ที่ได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบจากสัททุลวิกกีฬิตฉันท์

Main Article Content

โชษิตา มณีใส

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์ฉันท์เป็นความพยายามส่วนหนึ่งที่จะสร้างสีสันให้แก่โลกวรรณศิลป์ ด้วยการเสนอรูปแบบฉันท์ใหม่ที่นำพาจังหวะลีลาใหม่ แปลกต่างไปจากที่มีอยู่เดิม ส่วนจะแปลกต่างมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแนวคิด วิธีการ และจุดประสงค์ในการประดิษฐ์ แม้ฉันท์ที่ประดิษฐ์จากต้นแบบเดียวกันก็อาจจะมีความหลากหลาย ดังจะเห็นได้ว่า ฉันท์ประดิษฐ์ใหม่ทั้ง ๓ ชนิดที่ได้กล่าวมาแม้จะได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบจากสัททุลลวิกกีฬิตฉันท์เหมือนกัน แต่ก็มีลักษณะลีลาแตกต่างจากฉันท์ต้นแบบมากบ้างน้อยบ้าง วิธีประดิษฐ์บางแบบมีผลกระทบน้อยมาก ทำให้ฉันท์ใหม่ยังคงมีท่วงทำนองลีลาคล้ายเดิม เช่น วิทุรวัลลรีฉันท์ บางแบบมีผลกระทบต่อท่วงทำนองและลีลา แต่แง่รูปแบบยังคงเค้าเดิมด้านระเบียบการวางครุลหุให้เห็น เช่น สรัสวตีเทวีฉันท์ ในขณะที่บางแบบก็โลดโผนจนเกิดเป็นลีลาใหม่ท่วงทำนองแปลกหู เช่น ทวนไฟฉันท์ แต่ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นการสร้างสรรค์ในมิติเสรีที่ฉันท์มีมากกว่ารูปแบบร้อยกรองประเภทอื่น ทั้งๆ ที่ฉันท์มีข้อจำกัดต่างๆ ในการแต่งมากกว่ารูปแบบร้อยกรองเหล่านั้นก็ตาม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
มณีใสโ. (1). ฉันท์ประดิษฐ์ใหม่ที่ได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบจากสัททุลวิกกีฬิตฉันท์. วรรณวิทัศน์, 7, 153-167. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2007.6
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ