ต่างประเทศ ต่างถิ่น แท้ที่จริงเรื่องเดียวกัน

Main Article Content

สรตี ใจสอาด

บทคัดย่อ

นิทานพื้นบ้านเรื่องเติ๋มก๋าม เป็นนิทานพื้นบ้านของเวียดนามเรื่องหนึ่งที่ได้ยินกันมาอย่างช้านานและหากใครก็ตามที่ไม่ใช่ชาวเวียดนามแล้วเคยฟังหรืออ่านนิทานเรื่องนี้มาแล้วก็คงอดไม่ได้ที่จะระลึกถึงนิทานเรื่องนี้ที่มีเนื้อหาและเรื่องราวคล้ายคลึงกันกับเรื่องเติ๋มก๋ามอันเกิดขึ้นในประเทศของตนเช่นกัน สำหรับประเทศไทยนิทานพื้นบ้านที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันเป็นอย่างยิ่งกับเรื่องเติ๋มก๋าม ได้แก่ เรื่องปลาบู่ทอง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบนิทานทั้งสองเรื่องจะพบว่ามีการสร้างภูมิหลังให้แก่ตัวละคร อนุภาคเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งการลำดับเหตุการณ์ของเรื่องราวทั้งหมด นอกจากเรื่องเติ๋มก๋ามของประเทศเวียดนามและปลาบู่ทองของไทยแล้ว ยังมีนิทานในแนวนี้อีกหลายประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้ว มนุษย์มีความเป็น "สากล" อยู่ร่วมกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ใจสอาดส. (1). ต่างประเทศ ต่างถิ่น แท้ที่จริงเรื่องเดียวกัน. วรรณวิทัศน์, 7, 193-197. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2007.8
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ