"ยี่จับสี่ห่าว" ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ

Main Article Content

สุนีย์ ลีลาพรพินิจ

บทคัดย่อ

"ยี่จับสี่ห่าว" เป็นนิทานพื้นบ้านจีนที่นำเสนอเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่ได้รับยกย่องในประวัติศาสตร์จีนว่า เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างยิ่ง จำนวน ๒๔ คน ซึ่งมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยยุคก่อนราชวงศ์แฮ่จนถึงราชวงศ์ซ้อง จากการศึกษาพบว่าจริยวัตรของยอดกตัญญูตามปรัชญาขงจื๊อในยี่จับสี่ห่าว มี ๗ ประการ ได้แก่ การเลี้ยงดูบำรุงบุพการีด้วยความเคารพรัก การปรนนิบัติรับใช้บุพการีด้วยความเต็มใจ การมอบความสุขทางใจให้แก่บุพการี การให้อภัยต่อความผิดพลาดของบุพการี การพิทักษ์ปกป้องบุพการีให้รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ การรำลึกถึงบุพการีเสมอ รวมทั้งการจัดงานศพและเซ่นไหว้บุพการีตามจริยประเพณี ด้านอิทธิพลของยี่จับสี่ห่าวในประเทศไทยนั้นได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่มนักอ่านคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีน โดยมีการแปลและเรียบเรียงยี่จับสี่ห่าวเป็นภาษาไทยอยู่หลายเล่ม นอกจากนี้ยังได้รับการถ่ายทอดและบอกเล่าเรื่องราวความกตัญญูผ่านทางงานศิลปะด้วย นั่นคือภาพเขียนและภาพปูนปั้นที่ประดับบนผนังตามศาลเจ้าและโรงเจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ลีลาพรพินิจ ส. (2016). "ยี่จับสี่ห่าว" ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ. วรรณวิทัศน์, 8, 58–88. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.3
บท
บทความประจำฉบับ