"ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน

Main Article Content

สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาคำว่า "ที่" ซึ่งเป็นคำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบันจากข้อมูลทั้งที่เป็นภาษาเขียนและภาษาพูด ผลการศึกษาพบว่า "ที่" ในภาษาไทยปัจจุบันสามารถทำหน้าที่ได้ ๖ ประการตามการจำแนกโดยใช้เกณฑ์ทางความหมาย ตำแหน่ง และหน้าที่ที่ปรากฏในโครงสร้างไวยากรณ์ ดังนี้ การจำแนกหน้าที่ของคำว่า "ที่" โดยใช้เกณฑ์ทางความหมายที่ปรากฎในโครงสร้างไวยากรณ์พบหน้าที่่ ๑ ประการ คือ "ที่" ที่ใช้เป็นคำนามหมายถึง "แหล่ง" หรือ "ถิ่น" การจำแนกหน้าที่ของคำว่า "ที่" โดยใช้เกณฑ์ทางตำแหน่งที่ปรากฎในโครงสร้างไวยากรณ์พบหน้าที่ ๓ ประการ คือ ๑. "ที่" ที่ใช้เป็นคำลักษณะนาม ๒. "ที่" ที่ใช้เป็นคำบุพบทเพื่อบอกสถานที่ และ ๓. "ที่" ที่ใช้เป็นคำแสดงลำดับที่ และการจำแนกหน้าที่ของคำว่า "ที่" โดยใช้เกณฑ์ทางหน้าที่่มีปรากฏในโครงสร้างไวยากรณ์พบหน้าที่ ๒ ประการ คือ ๑. "ที่" ที่ใช้เป็นประพันธสรรพนาม (Relative Pronoun) เพื่อบอกจำกัดของนามวลีในอนุประโยคหลัก และ ๒. "ที่" ที่ใช้เป็น "คำแสดงหน่วยเติมเต็ม" (Complementizer) นอกจากหน้าที่ในทางไวยากรณ์แล้ว "ที่" ยังมีหน้าที่ในการสื่อสารอีก ๒ ประการ คือ "ที่" ที่ใช้นำหน้าถ้อยคำที่ผู้ส่งสารเห็นว่าเป็นเรื่องหรือข้อมูลที่ผู้รับสารรู้หรือเข้าใจอยู่เดิม และ "ที่" ที่ใช้นำหน้าถ้อยคำแถลงเหตุผล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อ่องวุฒิวัฒน์ ส. (2016). "ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน. วรรณวิทัศน์, 8, 160–184. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.6
บท
บทความประจำฉบับ