การวิเคราะห์ฉากตื่นเต้นสำคัญในนวนิยายสยองขวัญของจินตวีร์ วิวัธน์

Main Article Content

กองบรรณาธิการ

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่อง "การวิเคราะห์ฉากตื่นเต้นสำคัญในนวนิยายสยองขวัญของจินตวีร์ วิวัธน์" ของวิภาพ คัญทัพ มุ่งศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและกลวิธีการสร้างฉากตื่นเต้นสำคัญ รวมถึงแนวคิดที่ปรากฎในนวนิยายสยองขวัญของจินตวีร์ วิวัธน์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบที่จินตวีร วิวัธน์ใช้ในการสร้างฉากตื่นเต้นสำคัญ คือ ความขัดแย้งระหว่างตัวเอกกับคู่กรณี การคลี่คลายปริศนาและจบเรื่อง การสร้างลักษณะตัวละครและวัตถุสำคัญ สถานที่และเวลา และการใช้เรื่องราวในวรรณกรรมฉากตื่นเต้นสำคัญนอกจากจะสร้างความตื่นเต้นสนุกสนานแล้วยังแฝงแนวคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
-ก. (1). การวิเคราะห์ฉากตื่นเต้นสำคัญในนวนิยายสยองขวัญของจินตวีร์ วิวัธน์. วรรณวิทัศน์, 8, 201-208. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.8
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ