การศึกษากฤษณาสอนน้องคำฉันท์เชิงประวัติและวิจารณทัศน์เรื่องการอ้างอิง

Main Article Content

โชษิตา มณีใส

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงความสำคัญ ข้อคิดและข้อระวังในการศึกษาวรรณกรรมเชิงประวัติ โดยได้ยกกระบวนศึกษาเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันท์เชิงประวัติมาเป็นอุทาหรณ์ เนื่องจากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องนี้ในประเด็นดังกล่าวได้เกิดการสืบทอดทรรศนะบางประการเกี่ยวกับความเป็นมา ซึ่งนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าทรรศนะดังกล่าวถูกต้อง และข้อสรุปจากทรรศนะใหม่นั้นถือเป็นข้อยุติ แต่การวิเคราะห์ตรวจสอบทรรศนะใหม่ทั้งด้านที่มา กระบวนการใช้เหตุผล วิธีการอ้างอิง ตลอดจนพัฒนาการของทรรศนะ โดยใช้ข้อมูลจากการทำวิจารณ์ตัวบท และการวิเคราะห์ข้อเขียนที่มีบทบาทสำคัญให้เกิดพัฒนาการทรรศนะ พบว่าทรรศนะดังกล่าวมีความบกพร่อง ข้อสรุปจากทรรศนะดังกล่าวไม่อาจถือเป็นข้อยุติได้ การวิเคราะห์ตรวจสอบทรรศนะใหม่นี้ทำให้ได้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่การศึกษาวรรณกรรมเชิงประวัติหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องใช้หลักกาลามสูตรในการเชื่อถืออ้างอิง การไม่อ้างอิงตามกรอบความคิด และการให้ความสำคัญแก่การทำวิจารณ์ตัวบท

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
มณีใสโ. (1). การศึกษากฤษณาสอนน้องคำฉันท์เชิงประวัติและวิจารณทัศน์เรื่องการอ้างอิง. วรรณวิทัศน์, 9, 1-25. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2009.1
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ