ข้อคิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน

Main Article Content

ปองจิต อ่อนเผ่า

บทคัดย่อ

ภาษาที่มีคนใช้กันอยู่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ภาษาไทยก็เช่นเดียวกัน การใช้ภาษาไทยปัจจุบันจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายลักษณะ การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ย่อมส่งผลกระทบทั้งในทางที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษได้เช่นกัน บทความนี้ได้นำเสนอความคิดส่วนหนึ่งที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาไทยปัจจุบันดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้ภาษาไทยทุกท่านให้ความสนใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน เพื่อให้ภาษาไทยมีพัฒนาการไปในทางที่เหมาะสมและอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
อ่อนเผ่าป. (1). ข้อคิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน. วรรณวิทัศน์, 9, 121-133. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2009.6
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ