แนวคิดด้านการสอนภาษาไทยของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

Main Article Content

สังวาลย์ คงจันทร์

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นบทความที่นำเสนอแนวคิดด้านการสอนภาษาไทยของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณที่ได้นำเสนอไว้ในบทความและรายงานการสัมมนาที่ท่านได้ไปร่วมแสดงความคิดเห็น เนื้อหาในบทความมุ่งเน้นเฉพาะด้านการสอนภาษาไทยโดยมุ่งเน้นที่แนวคิดเกี่ยวกับผู้สอน การจัดการสอน และวิธีการสอนรวมทั้งสื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอน เพื่อให้เห็นแนวคิดและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการสอนภาษาไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คงจันทร์ ส. (2016). แนวคิดด้านการสอนภาษาไทยของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ. วรรณวิทัศน์, 11, 46–60. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2011.3
บท
บทความประจำฉบับ

References

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์. (๒๕๑๖). รายงานสัมมนาเรื่อง การสอนวิชาภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา. วันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์สารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, หม่อมหลวง. (๒๕๒๓). ภาษาไทย-วิชาที่ถูกลืม (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.

วิชาการศึกษา (สงขลา), วิทยาลัย. (๒๕๑๕). รายงานสัมมนาเรื่องปัญหาการสอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา. วันที่ ๒๒-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา.

อาภรณ์ ใจเที่ยง. (๒๕๕๐). หลักการสอน (พิมพ์ครั้งที่ ๔). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.