การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: จากปัจจัยพื้นฐานสู่กลวิธีสอน

Main Article Content

นวลทิพย์ เพิ่มเกษร

บทคัดย่อ

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผู้สอนควรมีความเข้าใจเรื่องปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการศึกษาภาษาไทยของผู้เรียนทั้งในด้านทัศนคติในการเรียน ความมั่นใจในตัวเอง ความอดทนต่อความกำกวม และอายุของผู้เรียน นอกจากนี้ควรมีความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาการเรียนการสอนในเรื่องแรงจูงใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความพร้อม และความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งคำนึงถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายการสอน การเลือกเนื้อหาวิชา วิธีจัดการเรียนการสอน การประเมินพฤติกรรมผู้เรียน และที่สำคัญคือศึกษากลวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เพิ่มเกษร น. (2016). การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: จากปัจจัยพื้นฐานสู่กลวิธีสอน. วรรณวิทัศน์, 11, 136–149. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2011.7
บท
บทความประจำฉบับ

References

ดียู ศรีนราวัฒน์, และรัชดาวรรณ จิตต์บรรจง. (๒๕๔๔). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษากลวิธีการเรียนและปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย. ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน.

นวลทิพย์ เพิ่มเกษร. (พฤศจิกายน ๒๕๕๒). การจัดหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. วรรณวิทัศน์, ๙, ๑๐๘-๑๒๐.

นวลทิพย์ เพิ่มเกษร. (พฤศจิกายน ๒๕๔๗). การสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างประเทศ. วรรณวิทัศน์, ๔, ๒๖๘-๒๗๘.

นวลทิพย์ เพิ่มเกษร. (พฤศจิกายน ๒๕๕๑). ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. วรรณวิทัศน์, ๘, ๑๔๖-๑๕๙.

พิณทิพย์ ทวยเจริญ. (๒๕๓๙). ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ ๔). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิชาการ, กรม. (๒๕๔๖). สรุปย่อรายงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นทักษะการสื่อสารตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.

สุมิตร อังวัฒนกุล. (๒๕๓๙). วิธีสอนภาษาอังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อำนาจ บุญศิริวิบูลย์. (๒๕๔๘). จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาที่สองสำหรับผู้ใหญ่. ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทย, การอบรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่่างประเทศ.

Brown, H. Douglas. (1994). Teaching by Principles An Interactive Approach to Language Pedagogy. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Ellis, R. (1997). The Study of Second Language Acquistion. Oxford: Oxford University Press.

Larsen-Freeman, D. (2000). Technique and Priciples in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Lightbown, P.M. and N. Spada. (1999). How languages are Learned. Oxford: Oxford University Press.

Most read articles by the same author(s)