ภาษาไทยถิ่นเหนือที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Main Article Content

มยุรี พูนผลวัฒนาภรณ์

บทคัดย่อ

ผลงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบเสียงภาษาไทยถิ่นเหนือที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์นำคำศัพท์ไปสอบถามผู้บอกภาษาเพศหญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจำนวน ๔ คน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาหน่วยเสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระโดยการหาคู่เทียบเสียง ส่วนการวิเคราะห์หน่วยเสียงวรรณยุกต์ใช้แบบทดสอบเสียงวรรณยุกต์ของศาสตราจารย์ ดร.วิลเลี่ยม เจ เก็ดนีย์


ผลการศึกษาพบว่าภาษาไทยถิ่นเหนือที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว ๒๐ หน่วยเสียง หน่วยท้ายพยัญชนะท้าย ๙ หน่วยเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบ ๖ หน่่วยเสียง หน่วยเสียงสระ ๒๐ หน่วยเสียง เป็นหน่วยเสียงสระเดี่ยว ๑๘ หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระประสม ๒ หน่วยเสียง ซึ่งหน่วยเสียงสระประสมแต่ละหน่วยเสียงมีเสียงย่อย ๒ หน่วยเสียง และมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ ๖ หน่วยเสียง


สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคืองานวิจัยนี้ทำให้รู้คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนือจำนวนมาก ซึ่งคำศัพท์ดังกล่าวช่วยในการศึกษาความหมายของคำซ้อนในภาษาไทยอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
พูนผลวัฒนาภรณ์ม. (1). ภาษาไทยถิ่นเหนือที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วรรณวิทัศน์, 10, 1-20. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2010.1
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ