การเชื่อมโยงความในนิทานเวตาล พระนิพนธ์แปลของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ

Main Article Content

อำนาจ ปักษาสุข

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความในนิทานเวตาล พระนิพนธ์แปลของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ซึ่งแบ่งการเชื่อมโยงความออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ การเชื่อมโยงความโดยการอ้างถึง การซ้ำ การละ และการใช้คำเชื่อม ผลการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกคือการเชื่อมโยงความที่ปรากฎในนิทานเรื่องเดียวกัน ซึ่งพบการเชื่อมโยงความทั้ง ๔ ประเภท คือ การเชื่อมโยงความโดยการอ้างถึง การเชื่อมโยงความโดดยการซ้ำ การเชื่อมโยงความโดยการละ และการเชื่อมโยงความโดยการใช้คำเชื่อม ส่วนที่สองคือการเชื่อมโยงความระหว่างนิทานแต่ละเรื่อง ซึ่งพบการเชื่อมโยงความโดยการซ้ำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปักษาสุข อ. (2016). การเชื่อมโยงความในนิทานเวตาล พระนิพนธ์แปลของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ. วรรณวิทัศน์, 10, 21–53. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2010.2
บท
บทความประจำฉบับ