ภูมิปัญญาเรื่องความรักในเพลงพื้นบ้าน

Main Article Content

บัวผัน สุพรรณยศ

บทคัดย่อ

เพลงพื้นบ้านเป็นงานสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มชนเป็นเสมือนสิ่งที่บันทึกประสบการณ์ของบรรพบุรุษที่ส่งทอดต่อมาให้ลูกหลาน เพลงพื้นบ้านจึงทำหน้าที่บันทึกความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชนในท้องถิ่นไว้จำนวนมาก ภูมิปัญญาเรื่องหนึ่งซึ่งปรากฎอย่างเด่นชัดคือภูมิปัญญาเรื่องความรัก เนื้อหาส่วนใหญ่ของเพลงพื้นบ้านมีแก่นหรือสาระสำคัญเกี่ยวกับความรัก เพลงพื้นบานจึงเป็นวรรณกรรมแห่งความรักที่สะท้อนให้เห็นศิลปะการบอกรัก เพศศึกษา และวิธีการรักษาความรัก ซึ่งเป็นความรู้ที่มีคุณค่า เป็นความคิดที่เฉียบคม เป็นการสอนทางอ้อมที่เหมาะสมแนบเนียน และเป็นการสร้างสรรค์อย่างแยบคายไพเราะอันเป็นลักษณะเฉพาะของคนไทย ที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาด มีศิลปะ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
สุพรรณยศบ. (1). ภูมิปัญญาเรื่องความรักในเพลงพื้นบ้าน. วรรณวิทัศน์, 10, 139-170. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2010.6
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ