กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงษ์ ปราบใหญ่ - อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ - อดีตนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย , Nanyang Centre for Emerging Markets, Nanyang technological university,Singapore  
รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ - นายกสมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ - ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะกรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ขันธไชย - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ตันโช - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาวาเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช - วิทยาลัยการทัพอากาศ
ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค - นายกสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กองบรรณาธิการ

Professor Dr.Hans Fehr - University of Wuezburg, Germany
Professor Dr.Kittisak Jermsittiparsert - Henan University of Economics and Law, China
Professor Dr.Manfred Kulkens - University of Applied Sciences Fachhochschule, Westfelicha Fachhochchulet Gelsenkirchen, Germany
Professor Dr.Attapol Kuanliang - Robert D. & Carol Gunn College of Health Sciences & Human Services, Midwestern State University, USA.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ -  สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ - คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ - คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต - สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน - คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช - คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

บรรณาธิการ

ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.รุจิกาญจน์ สานนท์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาจารย์ทิพนาถ ชารีรักษ์ - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต