ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-08-29

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย

บทปริทัศน์หนังสือ

  • การจัดการเชิงกลยุทธ์

    คุณากร มากอเนก, อณัฐชา ภูวงษ์, อัญมณี ศรีปลาด, ปภัสรินทร์ อนันต์มณีชัย , ธารีรัตน์ สอนสุชล, Ying Peng, Zhang Biguang
    138-140
ดูทุกฉบับ

ISSN 2630-0970 (Print)
ISSN 2651-155X (Online)