การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ OpenOffice, Microsoft Word หรือ RTF
  • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16 pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt (ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสมในบทความ ให้เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในแง่ของรูปแบบและการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)

คำแนะนำผู้แต่ง

เรียน ท่านผู้ส่งบทความมาเพื่อขอพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่

เนื่องจากสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ได้ทำการจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินงานในแต่ละด้านจะมาจากการรับบริจาค การรับเงินสนับสนุนจากสมาชิก การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ รวมทั้งการดำเนินงานด้านการจัดทำวารสารวิชาการ

ดังนั้น การรับชำระเงินค่าตีพิมพ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการฉบับนี้ ทางสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ จะถือว่าท่านเป็นผู้มีอุปการคุณต่อสมาคมฯ ในการสร้างประโยชน์ทางวิชาการให้แก่สังคม ซึ่งทางสมาคมฯ จะออกเอกสารรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานแก่ท่าน โดยท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนมาได้ที่   

บัญชี ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง  เลขที่  020-3671-2833-5
ชื่อบัญชี สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ (ฝ่ายวารสาร)
อัตราค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป    5,000.- บาท/บทความ
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นสมาชิก    4,000.- บาท/บทความ

ขอแสดงความขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้

ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Adjunct Research Professor at Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Muhammadiyah Sinjai.
บรรณาธิการวารสาร

หมายเหตุ:
หากโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานมาที่ E-mail: hsrnj.journal@gmail.com

--------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลด คำแนะนำสำหรับผู้แต่งและเทมเพลต (PDF)

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารฯ เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ