สุขภาวะของพนักงานหลังจากการปรับโครงสร้างขององค์กร ที่ส่งต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ผู้แต่ง

  • วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พลอย สุดอ่อน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

การปรับโครงสร้างขององค์กร , ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน , สุขภาวะของพนักงาน

บทคัดย่อ

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาด ทำให้หลายองค์กรต้องทำการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หนึ่งในการจัดการคือการปรับโครงสร้างขององค์กรซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาวะของพนักงาน และสุขภาวะของพนักงานนี้เองมีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปัจจัยสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับงานและทางจิตใจของพนักงานหลังจากที่องค์กรได้ทำการปรับโครงสร้างที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ด้วยโปรแกรมทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ผลการวิจัยสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับงานและจิตใจของพนักงานหลังจากการปรับโครงสร้างขององค์กร พบว่า ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านการมีส่วนร่วมในงาน และด้านความสุขอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นด้านความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง และสุดท้ายด้านความไม่มั่นคงในงานอยู่ในระดับน้อย ในส่วนของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณพบว่าปัจจัยสุขภาวะของพนักงานที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเชิงบวกที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในงาน และด้านความสุข ส่วนด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน ความไม่มั่นคงในงาน และความเครียด กลับไม่พบความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achor, S. (2011). The happiness advantage: The seven principles of positive psychology that fuel success and performance at work: Random House.

Alvi, S., A. N. Butt & A. Khurshid. (2013). Beaconhouse school system (bss) restructuring. Asian Journal of Management Cases, 10(2), 113-124.

Allen, T. D., Freeman, D. M., Russell, J. E., Reizenstein, R. C., & Rentz, J. O. (2001). Survivor reactions to organizational downsizing: Does time ease the pain?. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74(2), 145-164.

Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Taris, T. W. (2008). Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work & Stress, 22(3), 187-200.

Boonsiritomachai, W., & Sud-On, P. (2021). The moderation effect of work engagement on entrepreneurial attitude and organizational commitment: evidence from Thailand’s entry-level employees during the COVID-19 pandemic. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 14(1), 50-71.

Boonsiritomachai, W., & Trongpraween, T. (2020). The Effect of Team Affective Tone on Team Efficiency. Business Review Journal, 12(2), 83-97.

Bowman, E. H., & Singh, H. (1993). Corporate restructuring: Reconfiguring the firm. Strategic Management Journal, 14(S1), 5-14.

Brockner, J., Spreitzer, G., Mishra, A., Hochwarter, W., Pepper, L., & Weinberg, J. (2004). Perceived control as an antidote to the negative effects of layoffs on survivors' organizational commitment and job performance. Administrative Science Quarterly, 49(1), 76-100.

Brown, S. P., & Leigh, T. W. (1996). A new look at psychological climate and its relationship to job involvement, effort, and performance. Journal of applied psychology, 81(4), 358.

Burke, R. J., & Cooper, C. L. (2000). The new organizational reality: Transition and renewal. The organization in crisis: Downsizing, restructuring, and privatization. Oxford: Blackwell. 3-19.

Crossman, A., & Abou‐Zaki, B. (2003). Job satisfaction and employee performance of Lebanese banking staff. Journal of Managerial Psychology, 18(4), 268-376.

Daft, R. (2008). New Era of Management, 2nd International Edition. Thompson South-Western, Mason.

Datta, D. K., Guthrie, J. P., Basuil, D., & Pandey, A. (2010). Causes and effects of employee downsizing: A review and synthesis. Journal of Management, 36(1), 281-348.

De Cuyper, N., De Witte, H., Vander Elst, T., & Handaja, Y. (2010). Objective threat of unemployment and situational uncertainty during a restructuring: Associations with perceived job insecurity and strain. Journal of Business and Psychology, 25(1), 75-85.

de Jong, T., Wiezer, N., de Weerd, M., Nielsen, K., Mattila-Holappa, P., & Mockałło, Z. (2016). The impact of restructuring on employee well-being: a systematic review of longitudinal studies. Work & Stress, 30(1), 91-114.

Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55(1), 34-43.

Ding, A. W., & Li, S. (2021). National response strategies and marketing innovations during the COVID-19 pandemic. Business horizons, 64(2), 295-306.

Erkama, N. (2010). Power and resistance in a multinational organization: Discursive struggles over organizational restructuring. Scandinavian Journal of Management, 26(2), 151-165.

Field, L. K., & Buitendach, J. H. (2011). Happiness, work engagement and organisational commitment of support staff at a tertiary education institution in South Africa. SA Journal of Industrial Psychology, 37(1), 01-10.

Fisher, C. D. (2010). Happiness at work. International Journal of Management Reviews, 12(4), 384-412.

Gandolfi, F., & Hansson, M. (2011). Causes and consequences of downsizing: Towards an integrative framework. Journal of Management & Organization, 17(4), 498-521.

Gavin, J. H., & Mason, R. O. (2004). The Virtuous Organization:: The Value of Happiness in the Workplace. Organizational Dynamics, 33(4), 379-392.

Häsänen, L., Hellgren, J., & Hansson, M. (2011). Goal setting and plant closure: When bad things turn good. Economic and Industrial Democracy, 32(1), 135-156.

Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and individual differences, 33(7), 1073-1082.

Jalali, Z., & Heidari, A. (2016). The Relationship between Happiness, Subjective Well-Being, Creativity and Job Performance of Primary School Teachers in Ramhormoz City. International Education Studies, 9(6), 45-52.

Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management journal, 33(4), 692-724.

Marques, T., Galende, J., Cruz, P., & Ferreira, M. P. (2014). Surviving downsizing and innovative behaviors: A matter of organizational commitment. International Journal of Manpower, 35(7), 930-955.

Money, K., Hillenbrand, C., & Da Camara, N. (2009). Putting positive psychology to work in organisations. Journal of General Management, 34(3), 31-36.

Munro, L., Rodwell, J., & Harding, L. (1998). Assessing occupational stress in psychiatric nurses using the full job strain model: the value of social support to nurses. International Journal of Nursing Studies, 35(6), 339-345.

Nahar, L., Hossain, A., Rahman, A., & Bairagi, A. (2013). The relationship of job satisfaction, job stress, mental health of government and non-government employees of Bangladesh. Psychology, 4(6), 520-525.

Richtnér, A., & Ahlström, P. (2006). Organizational downsizing and innovation. SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration, 1, 1-22.

Rizwan, M., Khan, D., & Saboor, F. (2011). Relationship of job involvement with employee performance: Moderating role of attitude. European Journal of Business and Management, 3(8), 77-85.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2008). Personnel. Human Resources Management.

Roche, W. K., & Teague, P. (2014). Do recessions transform work and employment? Evidence from I reland. British Journal of Industrial Relations, 52(2), 261-285.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual review of psychology, 52(1), 141-166.

Saeed, K., & Farooqi, Y. A. (2014). Examining the relationship between work life balance, job stress and job satisfaction among university teachers (A case of University of Gujrat). International Journal of multidisciplinary sciences and engineering, 5(6), 9-15.

Sankar, M., & Revathy, B. (2018). The Organizational Structure Influences on Employees Satisfaction. Asian Journal of Management, 9(1), 569-572.

Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair,. J. F. (2014). Partial Least Squares Structural EquationModeling. Handbook of Market Research, Springer International Publishing.

Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive psychology: An introduction. In Flow and the foundations of positive psychology (pp. 279-298): Springer.

Sonnentag, S. (2003). Recovery, work engagement, and proactive behavior: a new look at the interface between nonwork and work. Journal of applied psychology, 88(3), 518-529.

Susniene, D., & Jurkauskas, A. (2009). The concepts of quality of life and happiness–correlation and differences. Engineering Economics, 63(3), 1-15.

Ting, K.-s. (2011). Research on the influence of organizational culture and organizational restructuring on organizational performance: Taking old folks nursing organization in Taiwan as an example. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 7(2), 96-109.

Trevor, C. O., & Nyberg, A. J. (2008). Keeping your headcount when all about you are losing theirs: Downsizing, voluntary turnover rates, and the moderating role of HR practices. Academy of Management Journal, 51(2), 259-276.

Ugboro, I. O. (2016). Influence of managerial trust on survivors’ perceptions of job insecurity and organizational commitment in a post restructuring and downsizing environment. Journal of Behavioral and Applied Management, 4(3), 1077-1096.

Ur Rehman, W., & Naeem, H. (2012). The impact of downsizing on the performance of survived employees: A case study of Pakistan. African Journal of Business Management, 6(7), 2429-2434.

Wang, H.-j., Lu, C.-q., & Siu, O.-l. (2015). Job insecurity and job performance: The moderating role of organizational justice and the mediating role of work engagement. Journal of applied psychology, 100(4), 1249-1258.

Wiezer, N., Nielsen, K., Pahkin, K., Widerszal-Bazyl, M., de Jong, T., Mattila-Holappa, P., & Mockallo, Z. (2011). Exploring the link between restructuring and employee well-being: Työterveyslaitos.

Yamane, T. (1973). Statistics: an introductory analysis (3rd ed.). New York Harper and Row.

Zopiatis, A., Constanti, P., & Theocharous, A. L. (2014). Job involvement, commitment, satisfaction and turnover: Evidence from hotel employees in Cyprus. Tourism Management, 41, 129-140.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-30