บทปริทัศน์หนังสือ: COVID-19 and ASEAN responses: Comparative policy analysis

ผู้แต่ง

  • ทศพร มะหะหมัด คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • สมคิด ชัยโพธิ์น้อย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • รุจิกาญจน์ สานนท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทคัดย่อ

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review): COVID-19 and ASEAN responses: Comparative policy analysis

เขียนโดย Djalante, R., Nurhidayah, L., Van Minh, H., Phuong, N., Mahendradhata, Y., Trias, A., Lassa, J., & Miller, M. A.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-30

ฉบับ

บท

บทปริทัศน์หนังสือ

Most read articles by the same author(s)