บทปริทัศน์หนังสือ: ติดอาวุธให้แบรนด์พุ่งแรงในโลกดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • กันตภณ โภวาที บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

บทคัดย่อ

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review): ติดอาวุธให้แบรนด์พุ่งแรงในโลกดิจิทัล

เขียนโดย: ณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม

บทวิจารณ์โดย: กันตภณ โภวาที

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-31

ฉบับ

บท

บทปริทัศน์หนังสือ