คัมภีร์การตลาด (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง

  • คัทธลี เจียมสมบูรณ์เลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

Downloads

Download data is not yet available.

References

แพตทริก บาร์ไวส์. (2549). คัมภีร์การตลาด (ฉบับปรับปรุง). แปลจาก Marketer's Toolkit. แปลโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31

ฉบับ

บท

บทปริทัศน์หนังสือ