การศึกษาปัญหาของนักเรียนในการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษของชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้แต่ง

  • NGUYEN THANH DUC คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การเรียน, นักเรียน, ภาษาอังกฤษ, การพูดและปัญหา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาความสามารถของนักศึกษา วท.บ. ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากนักเรียน 20 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 คน ใช้การวิเคราะห์สถิติข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งรวมถึงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทำการวิเคราะห์เนื้อหา   

ผลการศึกษา พบว่า ประการ 1) ปัญหาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีปัญหาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1) สาเหตุของปัญหาการพูดภาษาอังกฤษที่ค้นพบเนื่องจากการไม่มีเวลาของนักเรียน 1.2) สาเหตุของปัญหาการพูดภาษาอังกฤษที่ค้นพบเนื่องจากไวยากรณ์ และ 1.3) สาเหตุของปัญหาการพูดภาษาอังกฤษที่ค้นพบจากการสอนของครู และประการที่ 2) วิธีการแก้ปัญหาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในปีแรกจึงได้ถูกค้นพบ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แม้ในการสนทนาประจำวัน การคิดภาษาอังกฤษขณะพูด การฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษจาก BBC ข่าว CNN และการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahn, T. Y., & Lee, S. M. (2016). User experience of a mobile speaking application with automatic speech recognition for EFL learning. British Journal of Educational Technology, 47(4), 778-786.

Bailey, K. M., & Savage, L. (1994). New Ways in Teaching Speaking. Illinois: Pantagraph Printing.

Ehri, L. C. (1986). Sources of difficulty in learning to spell and read. Advances in Developmental & Behavioral Pediatrics, 7, 121–195.

Hinkel, E. (2005). Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. London: Seattle University.

Hora, M. T., Smolarek, B. B., Martin, K. N., & Scrivener, L. (2019). Exploring the situated and cultural aspects of communication in the professions: Implications for teaching, student employability, and equity in higher education. American Educational Research Journal, 56(6), 2221-2261.

Jaatinen, P. M. (2019). Positive psychology in teaching and learning English as a foreign language: a review of scholarly articles. Master's Thesis, Department of Language and Communication Studies, University of Jyväskylä.

Lawtie. (2004). Biosciences and Speech Difficulties. Retrieved from: z.mortonjones@worc.ac.ukhttp://www.scips.worc.ac.uk/subjects_and_challenges/biosciences/biosci_speech

Nanthaboot, P. (2012). Using Communicative Activities to Develop English Speaking ability of Matthayomsuksa Three Students. (Master’s thesis, Srinakharinwirot University)

Qureshi, I. A. (2007). The importance of speaking skills for EFL learners. Department of English, Alama Iqbal Open University, Pakistan. Psycholinguistics.

Richard, Platt & Platt. (1999). Illustrated Book of Great Adventures. Uk: United Kingdom.

Richards, J. C., Richards, J. C., & Renandya, W. A. (Eds.). (2002). Methodology in language teaching: An anthology of current practice. Cambridge university press.

Rizki Amalia, I. (2018). Students' difficulty in learning English. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Smith, L. E. (2015). English as an international language: No room for linguistic chauvinism. Journal of English as a Lingua Franca, 4(1), 165-171.

Wahyuni, L. E. (2013). Authenticity of Teachers’ Made Assessment and Its’ Contribution to Students’ English Achievement. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 46(2), 182-191.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31