ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมและความตั้งใจในการเคลื่อนย้ายแรงงาน ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว

ผู้แต่ง

  • อุมาวสี ศรีบุญลือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

ความพร้อม, ความตั้งใจในการเคลื่อนย้ายแรงงาน , บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว , ประชาคมอาเซียน สมรรถนะ, ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมและความตั้งใจในการเคลื่อนย้ายแรงงานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือ การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการสำรวจ โดยแจกแบบสอบถามให้กับบุคลากรวิชาชีพด้านโรงแรมและที่พัก ตำแหน่งพนักงานบริการส่วนหน้า จำนวน 400 คน และบุคลากรวิชาชีพสาขาการเดินทางด้านตัวแทนท่องเที่ยวและบริษัททัวร์  จำนวน 400 คน สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเขิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ในรูปแบบของโมเดลสมการโครงสร้างแบบกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า สมรรถนะโดยทั่วไป สมรรถนะที่เกี่ยวกับหน้าที่ การรับรู้วัตถุประสงค์ การรับรู้คุณสมบัติและปัจจัยผลักดันและดึงดูด มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อความตั้งใจในการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้สมรรถนะโดยทั่วไป สมรรถนะที่เกี่ยวกับหน้าที่การรับรู้วัตถุประสงค์ และการรับรู้คุณสมบัติ มีผลกระทบทางอ้อมต่อความตั้งใจในการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านความพร้อมของบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akrivos, C., Ladkin, A., & Reklitis, P. (2007). Hotel managers’ career strategies for success. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(2), 107-119.

ASEAN Consultative Committee on Standards & Quality. (2021). Guidelines for the Development of Mutual Recognition Arrangements. Retrieved from https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/Guidelines-for-The-Development-of-Mutual-Recognition-Arrangements-rev3-FA.pdf

ASEAN-Thailand Secretariat, Department of ASEAN Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand. (2019). Birth of ASEAN. Retrieved from https://asean2019.go.th/en/abouts/history-asean/

ASEAN-Thailand Secretariat, Department of ASEAN Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand. (2019). ASEAN COMMUNITY. Retrieved from https://asean2019.go.th/en/abouts/history-asean/

ASEAN-Thailand Secretariat, Department of ASEAN Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand. (2019). ASEAN Economic Community. Retrieved from https://asean2019.go.th/en/abouts/history-asean/

Association of Southeast Asian Nations. (2018). Handbook of ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism (2nd edition): Rationale for MRA - TP and Purpose of MRA – TP. Retrieved from https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-MRA-TP-Handbook-2nd-Edition-2018.pdf

Association of Southeast Asian Nations. (2021). About ASEAN. Retrieved from https://asean.org/about-us/

Association of Southeast Asian Nations. (2021). ASEAN Statistical Yearbook 2021: Table 9.1. Visitor Arrivals to ASEAN by Country of Destination, 2011-2020. Retrieved from https://asean.org/wp-content/uploads/2021/12/ASYB_2021_All_Final.pdf

Beheshtifar, M. (2011). Role of career competencies in organizations. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 42(6), 6-12.

Boyatzis, R.E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York, NY: John Wiley & Sons.

Bridgstock, R. (2009). The graduate attributes we’ve overlooked: Enhancing graduate employability through career management skills. Higher Education Research & Development, 28(1), 31-44.

Chalamwong, Y. (2015). Labor in Thai tourist sector not ready for ASEAN. Thailand Development Research Institute. Retrieved from https://tdri.or.th/2015/03/labor-in-thai-tourist-sector-not-ready-for-asean/

Chalamwong, Y. (2015). Preparation of Thai tourism personnel. Thailand Development Research Institute. Retrieved from https://tdri.or.th/2015/03/preparedness-labor-travel-in-thai-3/

Chawaphanth, S., LeSeure, P., Jantaramano, S., & Thana, K. (2017). Readiness of Thai Nurses towards the Asean Economic Community. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 32(2), 29-42.

Chung-Herrera, B.G., Enz, C.A., & Lankau, M.J. (2003). Grooming future hospitality leaders: A competencies model. Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly, 44(3), 17-25.

Colakoglu, S.N. (2011). The impact of career boundarylessness on subjective career success: the role of career competencies, career autonomy, and career insecurity. Journal of Vocational Behavior, 79(1), 47-59.

De Vos, A., & Soens, N. (2008). Protean attitude and career success: The mediating role of self-management. Journal of Vocational Behavior, 73(3), 449-456.

DeFillippi, R.J., & Arthur, M.B. (1994). The boundaryless career: A competency-based perspective. Journal of Organizational Behavior, 15(4), 307-324.

Department of International Trade Negotiations, Ministry of Commerce. (2018). ASEAN Economic Cooperation Phase 3. International Trade Journal, 5(21), 15. Retrieved from https://api.dtn.go.th/files/v3/5d75db3cef4140114364e30e/download

Fleishman, E.A., Wetrogan, L.I., Uhlman, C.E., & Marshall-Mies, J.C. (1995). Abilities. In N.G. Peterson, M.D. Mumford, W.C. Borman, P.R. Jeanneret, & E.A. Fleishman (Eds.), Development of Prototype Occupational Information Network Content Model (pp. 10.1–10.39). Salt Lake City: Utah Department of Employment Security (Contract Number 94-542).

Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of Marketing Research, 18(3), 382-388.

Goldman, E., & Scott, A. R. (2016). Competency models for assessing strategic thinking. Journal of Strategy and Management, 9(3), 258-280.

Grabowski, I. (2005). Changes in the international mobility of labour: Job migration of Polish nationals to Ireland. Irish Journal of Sociology, 14(1), 27-44.

Green, P.C. (1999), Building Robust Competencies. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Guion, R.M. (1991). Personnel Assessment, Selection and Placement. Palo Alto, CA: Consulting Psychological Press.

Gupta, B. (2011). Competencies' importance and performance in tourism industry: An application of the importance performance analysis model. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5(10), 117-133.

Hair, J.F., Sarstedt, M., Matthews, L.M., & Ringle, C.M. (2016). Identifying and treating unobserved heterogeneity with FIMIX-PLS: Part I–method. European Business Review, 28(1), 63-76.

Jaidee, C. (1999). Understanding of Democracy of Kasetsart University. (Master of Arts thesis Department of Political Science, Faculty of Political Science).

Jitpaisanwattana, C., Pathumcharoenwattana, W., & Tantawutho, V. (2015). The analysis and synthesis on education management for readiness preparation of Thai workforce in accounting for the ASEAN Community. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186, 944-949.

Joo, B.K., & Ready, K.J. (2012). Career satisfaction: The influences of proactive personality, performance goal orientation, organizational learning culture, and leader-member exchange quality. Career Development International, 17(3), 276-295.

Juthawijit, G. (1997). Education for Local Development. Nakhon Pathom: Phetkasem Printing.

Kay, C., & Russette, J. (2000). Hospitality-management competencies identifying managers’ essential skills. Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly, 42(2), 52-63.

Klanjit, W. (2004). Decisions of Thai workers. In the case of traveling to work abroad. (Master's thesis, Thammasat University, Bangkok).

Kong, H., Cheung, C., & Song, H. (2012). Determinants and outcome of career competencies: Perspectives of hotel managers in China. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 712-719.

Ladkin, A., & Juwaheer, T.D. (2000). The career paths of hotel general managers in Mauritius. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12(2), 119-125.

Lent, R.W., Brown, S.D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. Journal of Vocational Behavior, 45(1), 79-122.

McClelland, D. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. American Psychologist, 28(1), 1-14.

Mirabile, R.J. (1997). Everything you wanted to know about competency modeling. Training & Development, 51(8), 73-77.

Mumford, M.D., Marks, M.A., Connelly, M.S., Zaccaro, S.J., & Reiter-Palmon, A. (2000). Development of leadership skills: Experience and timing. Leadership Quarterly, 11(1), 87-114.

Munar, A.M., & Montanˇ o, J.J. (2009). Generic competences and tourism graduates. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 8(1), 70-84.

Nangklaphivat, Y. (2014). Preparation of Thai labour in tourism industry for the ASEAN Economic Community Integration. APHEIT Journal, 20(2), 158-169.

Ng, T.W.H., Sorensen, K.L., Eby, L.T., & Feldman, D.C. (2007). Determinants of job mobility: A theoretical integration and extension. Journal of Occupational & Organizational Psychology, 80(3), 363-386.

Ng, C.W., & Pine, R. (2003). Women and men in hotel management in Hong Kong: Perceptions of gender and career development issues. International Journal of Hospitality Management, 22(1), 85-102.

Otto, K., & Dalbert, C. (2012). Individual differences in job‐related relocation readiness: The impact of personality dispositions and social orientations. The Career Development International, 17(2), 168-186.

Paitoonpong, S., Tulyawasinpong, S., Akarakul, N., Chaksirinon, M., & Tasee, P. (2010). Project to study the cooperation framework for the development of Thai labor potential in 32 jobs under the ASEAN agreement, proposed to Department of Skill Development, Ministry of Labor. Retrieved from http://research.mol.go.th/2013/rsdat/Data/doc/LGXKVF1.pdf

Pholkaew, C., Dampitakse, K., Watcharasindhu, S., Moonmuang, K., & Treammeerit, N. (2017). The professional accounting education provision of higher education institutions in Thailand for free mobility of educated labour in accountancy services supporting to ASEAN Community. RMUTT Global Business and Economics Review, 12(1), 145–160.

Pholpairin, S. (1997). Processing Techniques. Bangkok: Prapittaya Publishing House.

Pornnimit, K. (2017). Thai workforce preparedness with regard to professional and technical skills under the ASEAN Framework Agreement on Services. Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 27(3), 565-577.

Ren, H., Bolino, M.C., Shaffer, M.A., & Kraimer, M.L. (2013). The influence of job demands and resources on repatriate career satisfaction: A relative deprivation perspective. Journal of World Business, 48(1), 149-159.

Sewell, P., & Pool, L.D. (2010). Moving from conceptual ambiguity to operational clarity: Employability, enterprise and entrepreneurship in higher education. Education and Training, 52(1), 89-94.

Sinthipsomboon, N., Sukapong, S., Salaimanee, D., Chumyen, O., & Phadungkan, R. (2018). Professional standards for hotel staff in the ASEAN Economic Community. Journal of Humanities and Social Sciences Information, 37(4), 24-36.

Spencer, L.M. Jr., & Spencer, S.M. (1993), Competencies at Work: Models for Superior Performance. New York, NY: John Wiley & Sons.

Srisuruk, P., & Silanoi, L. (2015). The effect of training package development in preparing the readiness for secondary school students in the Northeastern of Thailand toward Asean Community. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 413-419.

The Official Investment Promotion Website of the Association of Southeast Asian Nations. (2021). ASEAN Mutual Recognition Arrangements. Retrieved from http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-free-trade-area-arrangements/view/757/newsid/868/asean-mutual-recognition-arrangements.html

The Official Investment Promotion Website of the Association of Southeast Asian Nations. (2021). ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (2012). Retrieved from http://investasean.asean.org/files/upload/MRA_Tourism_Professionals_bw.pdf

Uhl-Bien, M., & Graen, G.B. (1998). Individual self-management: Analysis of professionals’ self-managing activities in functional and cross-functional work teams. Academy of Management Journal, 41(3), 340-350.

Vesamavibool, S., Urwongse, S., Hanpanich, B., Thongnoum, D., & Watcharin, K. (2015). The comparative study of professional standards for Thai teachers and for Asean teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 2280-2284.

Wang, Y. F. (2013). Constructing career competency model of hospitality industry employees for career success. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(7), 994-1016.

Weinert, F.E. (2001). Concept of competence: A conceptual clarification. In D.S. Rychen, & L.H. Salganik (Eds.), Defining and Selecting Key Competencies (pp. 45-65). Seattle, WA: Hogrefe & Huber Publishers.

Williams, E.A., Scandura, T.A., & Gavin, M. (2009). Understanding team-level career mentoring by leaders and its effects on individual team-source learning: The effects of intra-group processes. Human Relations, 62(1), 1635-1666.

Wangpanich, P. (1983). Measurement of Grades. Bangkok: Thai Wattana Panich Printing House.

Yamane, T. (1970). Statistics: An Introductory Analysis (2nd ed.). New York, NY: Harper & Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-30