ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์

ผู้แต่ง

  • ธิดารัตน์ มณีอินทร์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Downloads

Download data is not yet available.

References

ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ. (2564). ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬา.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-30

ฉบับ

บท

บทปริทัศน์หนังสือ