ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้หรือภาษีขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

กฤตติกา แสนโภชน์
บุษกร สุขแสน
พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้หรือภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้หรือภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้หรือภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีหน้าที่ในการชำระภาษีในเขตตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 379 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง .63 -.72 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) โดยวิธี Stepwise Regression


ผลการวิจัยพบว่า 


1. การศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้หรือภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 


     1.1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ลำดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 


     1.2 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้หรือภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล          กุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีต่ำ รองลงมาด้านประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก และด้านการจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย 


2. ปัจจัยที่สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้หรือภาษี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (x1) ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ (x2) และปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (x3) ตามลำดับ


3. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้หรือภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้หรือภาษี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่/บุคลาgif.latex?{Z}'_{y}&space;=&space;.729Z_{2}กรผู้ให้บริการ (x2)  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ.729 และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ว เท่ากับ .531 มีค่าอำนาจจำแนกในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 53.10 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .450 และค่าคงที่ของสมการในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 1.171 สามารถนำมาสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้


gif.latex?{Y}'&space;=&space;1.171&space;+&space;.733X_{2}


gif.latex?{Z}'_{y}&space;=&space;.729Z_{2}

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Department of Local Administration. (2008). The law involves a local administrative organization. Chachoengsao: Prasarnmit. (in Thai).

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (2551).รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ฉะเชิงเทรา: ประสานมิตร.

Mesang, K. (2010). Factors affecting the efficiency of tax collection of Khlong Kham Sub-District Administrative Organization Laosueakok District, Ubon Ratchathani Province (Master’s thesis). Ubon Ratchathani Rajabhat University. (in Thai).

กาญจนา มีแสง. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเหล่าเสือโคก จังหวัดอุบลราชธานี. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.

Putonglom, P. (2016). Factors affecting the efficiency of tax collection of Khlong Kham Sub-District Administrative Organization Yangtalat District, Kalasin Province. Kalasin university, Faculty of Social Technology, Master of Business Administration Program. (in Thai).

ปาริฉัตร ภูต้องลม. (2559).ปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, คณะเทคโนโลยีสังคม, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

Seesawang, S., & Sirisukha, S. (2015). The Factor Affecting Efficiencyon the Tax Collection of Subdistrict Administrative rganizationsin Tha Yang District, Phetchaburi Province. Master’s independent study Stamford International University (Thailand), General Management. (in Thai).

ศิริพร สีสว่าง และ สิทธิเดช สิริสุขะ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด,

Manit, S. (2011). Factors Affecting Local Tax Collection of the Officers of Subdistrict Administration Organization in Sing Buri Area. Master’s independent study of Business Administration Major accounting Faculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Thanyaburi (in Thai).

สมฤทัย มานิตย์. (2554). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล.ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

Lissani, S. (2014). The Factors that Affect The Efficiency of Tax Collection: A Case Study of The Revenue Office in Region 6. (Master’s independent study). Sripatum University, Accountancy. (in Thai).

สร้อยเพชร ลิสนิ. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี:กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรภาค 6. การค้นคว้าอิสระปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีปทุม, สาขาวิชาการบัญชี.